Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 

Lasten ja nuorten taidekoulu

Lasten ja nuorten taidekoulu on Somero-opiston osasto, joka antaa yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta Somerolla.

Taidekoulun opetus on maksullista. Lasten ja nuorten ryhmissä kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit..


Yhteiset opinnot

Yhteisten opintojen tavoitteena on kehittää oppilaan kuvallisen ajattelun perustaitoja. Oppimisessa on keskeisenä omien kokemusten, ajatusten ja tunteiden pohdinta sekä niiden työstäminen visuaaliseen muotoon. Opiskelu etenee teemoittain, rauhallisesti ja pitkäkestoisesti. Tehtävänannoissa pyritään antamaan oppilaan omalle ideoinnille vapauksia ja kasvattamaan taiteen opiskelun motivaatiota oppilaslähtöisestä ajattelusta. Oppilas harjoittelee myös toisten huomioon ottamista ja työhön keskittymistä sekä oman työtilan ja työvälineiden huoltamista.

Kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit.

Taidekoulu tarjoaa opetusta joka toinen vuosi alkaville ryhmille. Oppilaiden sijoittuminen ryhmään katsotaan vastaamaan oppilaan luokka-astetta alakoulun puolella.

Valmentavan opetukseen ilmoittaudutaan 23.8.klo 17.00. Jatkavien ryhmien oppilaspaikat ovat täynnä. Nuorten ryhmien mahdollisia vapaita paikkoja ja puuttuvien opintojen korvaavuuksia voi tiedustella suunnittelijaopettaja Anne Turkulaiselta p. 044 779 1273.

VALMENTAVA OPETUS

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 17.20-18.50
9.9.2021 - 9.12.2021 ja 13.1.2022 - 21.4.2022
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

Taiteen perusopetukseen valmentava kurssi on tarkoitettu esikoululaisille ja perusopetuksen ensimmäisen luokan oppilaille. Ryhmässä tutustutaan leikinomaisesti kuvataiteeseen, tukien samalla lapsen mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä. Valmentavan opetuksen suorittaneet lapset ovat etusijalla valittaessa oppilaita seuraavana vuonna alkavaan taiteen perusopetuksen ryhmään. Kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit.

TAITEEN PERUSOPETUS 2– 8–9-VUOTIAAT

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 15.15–16.45
25.8.2021–8.12.2021 ja 12.1.2022–27.4.2022
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

Opetuksessa painottuvat kuvataiteen perusteiden harjoittelu satujen, pelien ja mielikuvituksen maailmaa hyödyntäen. Leikkien ja leikkimielisten tutkimusten ja taiteen tekemisen kautta opetellaan piirtämisen ja maalaamisen sekä väriopin perusteita. Yhdessä harjoitellaan työhön keskittymistä sekä työvälineiden tarkoituksenmukaista käyttöä ja välinehuoltoa. Tavoitteena on ryhmän ja oppilaan positiivisen minäkuvan ja itsetunnon kehittäminen. 

TAITEEN PERUSOPETUS 4– 10-11-VUOTIAAT

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 17.00–18.30
24.8.2021 -7.12.2021 ja 11.1.2022- 26.4.2022
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

Opetuksessa havainnoidaan ja otetaan osaksi teosta lähi- ja mediaympäristöä sekä tutkitaan taidehistoriaa. Samalla harjoitellaan realistista kuvankerrontaa ja väriopin sekä sommittelun perusteita. Tavoitteena on ryhmän ja oppilaan positiivisen minäkuvan ja itsetunnon vahvistaminen sekä työprosessin merkityksen ymmärtäminen.


Teemaopinnot

Yhteisten opintojen jälkeen Taidekoulun oppilas aloittaa teemaopinnot. Teemaopinnot ovat taidollisesti syventäviä opintoja ja voivat olla samalla poikkitaiteellisia opintoja. Oppilas opiskelee teemaopintoja oman mielenkiinnon ja tarjolla olevien vaihtoehtojen mukaan. Opintojen viimeiseksi opinnoiksi suositellaan päättötyön tekemistä. Teemaopintojen kesto on vähintään 200 tuntia ja yhteensä 3 vuotta.

Teemaopintojen tavoitteena on kuvataiteen taitojen ja tietojen laajentaminen, visuaalisen ajattelun ja ilmaisun kehittäminen sekä elinikäisen taidesuhteen löytyminen. Oppilasta kannustetaan löytämään oma osaamisalue ja syventämään siinä osaamistaan.

TAITEEN PERUSOPETUS; TAITEEN MAAILMAT– 13–19-VUOTIAAT

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 15.00–17.00
23.8.2021 - 13.12.2021 ja 10.1.2022 - 2.5.2022
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

Syvennämme taidehistorian osaamista käsitellen taidetta erilaisten kulttuurien kautta ja sen heijastumista nykytaiteeseen. Pohdimme mediassa näkyviä uutisia. Sivuamme tunneilla historian ja tulevaisuuden tutkimuksia sekä etsimme tietoja maailman tilanteesta ja kehityksestä ja tulkitsemme niitä taiteeksi. Tehtävät teokset heijastavat oppilaiden omaa tulkintaa tekemistään havainnoista. Teokset valmistetaan pääosin sekä perinteisiä työvälineitä (mm. piirustus ja maalaus) käyttäen että uusia taiteen tekemisen materiaaleja ja keinoja (puukaiverrus, teippaukset ym.) etsien.

TAITEEN PERUSOPETUS; RAKENNETTU YMPÄRISTÖ– 13–19-VUOTIAAT

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 15.00–17.00
26.8.2021 - 9.12.2021

Opetuksessa tutkitaan erilaisia luonnonympäristöjä ja rakennettuja ympäristöjä. Harjoitellaan visuaalisen ympäristön esteettistä, ekologista ja eettistä arvottamista sekä käsitellään ympäristön merkitysten rakentumista. Kurssille otetaan ensisijassa taiteen perusopetuksessa mukana olevia nuoria, mutta vapaille paikoille otetaan myös muita 13–19-vuotiaita nuoria.

TAITEEN PERUSOPETUS; PÄÄTTÖTYÖ 13–19-VUOTIAAT

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 15.00–17.00
13.1.2022 - 28.4.2022
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

Päättötyössä keskitytään oppilaan itsensä valitsemaan taiteentuottamisen tapaan ja valmistetaan oman suunnitelman pohjalta päättötyö. Samalla harjoitellaan koko työprosessin dokumentointia, jossa tuodaan esille teoksen työstämisen vaiheita ja oppilaan omia pohdintoja projektista. Päättötyö kuuluu osana taidekoulun päättötodistukseen johtavia opintoja ja se tehdään viimeisenä tai toiseksi viimeisenä opintona.

Päivitetty 2.6.2021 | Anne Turkulainen