Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Ajankohtaista Someron koronavirustilanteesta

Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset sekä niiden vaikutukset Someron kaupungin palveluihin

(päivitetty13.1.2022 klo 21:00) 

Etätyösuositus

Laaja etätyösuositus voimassa 23.11.2021 alkaen. 

Kasvomaskisuositus

Suunenäsuojuksen käyttöä julkisessa liikenteessä ja kaupoissa sekä asioinneissa tulee lisätä.

Suunenäsuojusta suositellaan käytettäväksi kaikkialla, jossa ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa sekä sisä- että ulkotiloissa, kun riittävää etäisyyttä ei pystytä pitämään. Suositus koskee myös rokotettuja henkilöitä.

Kouluissa ja oppilaitoksissa maskisuositus on voimassa peruskoulun 1. luokasta lähtien. 

Työpaikkojen maskinkäyttöä tulee tehostaa työsuojelullisena toimenpiteenä. 

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisen tehostaminen

Henkilön, jolla on koronavirusinfektioon viittaavia oireita, ei pidä mennä vierailemaan mihinkään sosiaali- tai terveydenhuollon laitokseen, vaikka hän olisikin saanut jo kaksi tai kolme koronavirusrokoteannosta.

Sosiaalitoimen yksiköt ja terveyskeskuksen osasto: Turvallisiin vierailukäytäntöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, riippumatta asukkaiden, henkilökunnan ja vierailijoiden rokotusstatuksesta.

Vierailujen turvallisuuden lisäämiseksi suositellaan, että vierailijat tekisivät kotitestin ennen vierailulle lähtemistä.

Lue lisää:

Vierailut terveyskeskusosastolla ja asumispalveluyksiköissä

Opetusjärjestelyt perusopetuksessa, toisella asteella ja korkeakouluissa 

Peruskoulut, ammatilliset oppilaitokset, lukiot sekä korkeakoulut voivat pääsääntöisesti jatkaa lähiopetuksessa.

Kaikissa lähiopetustilanteissa opetushenkilökunta käyttää maskia työpaikan ohjeiden mukaisesti. Oppilaille on voimassa kasvomaskisuositus peruskoulun 1. luokasta alkaen.

Varhaiskasvatukseen ja opetukseen on olemassa kansallista ohjeistusta (päivitetty 22.12.2021):

Suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana (minedu.fi)

Suositus yliopistoille, ammattikorkeakouluille sekä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen järjestäjille (minedu.fi)

Tartuntatautilain 58 § (laajaan tartunnanvaaraan liittyvät toimenpiteet, yleisötilaisuuksien kieltäminen)

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 29.12.2021 kieltänyt tartuntatautilan 58 § : 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen maakunnan kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. 

Määräys on voimassa 1.1.-15.1.2022. 

Lue lisää:

LSAVI 29.12.2021 PÄÄTÖS TARTUNTATAUTILAKI 58 §

Tartuntatautilain 58 d § (asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käyttöedellytysten asettaminen)

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut 29.12.2021 määräyksen, jolla se velvoittaa järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen sisä- ja ulkotilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun 1 momentissa tarkoitettuja tiloja ovat:

1) sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun;

2) alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana;

Tämä päätös velvoittaa seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita: 

1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa tai Ahvenanmaan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat;
2) yksityiset elinkeinonharjoittajat;
3) kunnat ja kuntayhtymät;
4) uskonnolliset yhdyskunnat;
5) julkisoikeudelliset laitokset.

Tämä päätös ei koske yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia, jotka on kielletty aluehallintoviraston päätöksellä sekä tiloja, jotka on määrätty suljettaviksi ajalla 1.1.-15.1.2022.  

Päätös ei myöskään kohdistu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa tai Ahvenanmaan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitettuihin ravitsemistoiminnan harjoittajiin

Määräys on voimassa ajalla 1.1.2022 – 15.1.2022.

Lue lisää: 

LSAVI 29.12.2021 PÄÄTÖS TARTUNTATAUTILAKI 58 D§

Tartuntatautilain 58 g § (tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta ja osallistujilta)

Lounais-Suomen aluehallintovirasto määrää 29.12.2021 antamallaan päätöksellä toimintaa harjoittavat ja tilojen hallinnasta vastaavat toimijat sulkemaan seuraavat tilat:

1) joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat;
2) yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;
3) tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;
4) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;
5) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;
6) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin. 

Tämä päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

 Tämä päätös ei koske edellä mainittuja tiloja siltä osin, kun niitä käytetään lakisääteisten palvelujen tuottamiseen tai vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan.

Määräykset ovat voimassa ajalla 1.1.2022-15.1.2022.

Lue lisää: 

LSAVI 29.12.2021 PÄÄTÖS TARTUNTATAUTILAKI 58 § ja 58 g §

Tartuntatautilain 58 f § (matkustajamäärän väliaikainen rajoittaminen henkilöliikenteessä)

Ei voimassaolevia rajoituksia matkustajamääriin. 

Maskien käyttö suositeltavaa joukkoliikenteessä.

Koronapassi

Valtioneuvosto on 28.12.2021  hyväksynyt tartuntatautilain 58 i §:ssä tarkoitetun asetuksen koronapassin käytön rajoittamisesta määräaikaisesti.

Asetuksella rajoitetaan poikkeuksellisesti koronapassin vaikutuksia siten, että 1.1.–20.1.2022 koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille.

Asetus koskee kaikkia yleisötilaisuuksia ja asiakastiloja, joihin kohdistuu voimassa olevia rajoituksia.

Lue lisää: 

Koronatodistus

Valtioneuvoston asetus 28.12.2021 koronatodistuksen käytön tilapäisestä poikkeuksesta 

Ravintolarajoitukset

Voimassa olevat ravintolarajoitukset Valtioneuvoston verkkosivuilla:

Ravintolarajoitukset

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta

Liikuntapaikat suljettu 1.1.-15.1.2022.

Lasten ryhmäharrastustoiminta

Lasten ja nuorten (v. 2004 ja sen jälkeen syntyneet) ohjattua harrastustoimintaa voidaan jatkaa ennallaan ottaen huomioon terveysturvalliset käytännöt kuten käsihygienia, riittävät turvaetäisyydet ja suunenäsuojuksien käyttö.

Somero-opisto

Avoin päiväkoti

Kirjastot

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden osalta seuraavat tilat suljetaan:

Päätös näiden tilojen sulkemisesta ei kuitenkaan koske:

Kuntosali Kareliini on 12.1.2022 alkaen avoinna joka päivä 5.00-23.00. Asiakaspalvelu on avoinna arkisin 08.00 - 16.00.

(Turun hallinto-oikeuden välipäätös 10.1.2022 / Hallinto-oikeus keskeyttää aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpanon kuntosaleja ja muita yksilöurheiluun tai -liikuntaan käytettäviä sisäliikuntatiloja koskevilta osin, kunnes valitukset on hallinto-oikeudessa ratkaistu tai asiassa toisin määrätään.)

Salilla tulee noudattaa seuraavia ohjeita:

Nuorisopalvelut

Muut suositukset tai rajoitukset

Yksityistilaisuudet: Yksityistilaisuuksia järjestäessä tulee kiinnittää huomiota terveysturvallisiin käytäntöihin kuten käsihygienia, riittävät turvaetäisyydet ja suunenäsuojuksien käyttö. Koronaministeriryhmän suositusta pitää noudattaa, yksityisessä tilaisuudessa tulisi olla enintään viisi henkilöä perheen ulkopuolelta mukana.

Matkustussuositus

Suositellaan huomioimaan Ulkoministeriön antamat suositukset sekä THL:n suositukset matkustamisesta. Koronakoordinaatioryhmä suosittelee kaikkia kotimaahan palaavia matkustajia tekemään paluunsa jälkeen koronakotitestin huolimatta aiemmin saaduista rokotteista tai sairastetusta taudista. Mikäli kotitesti osoittautuu positiiviseksi, on syytä hakeutua viralliseen testiin tuloksen varmistamiseksi.

Lue lisää:

Ulkoministeriö

THL matkustaminen ja koronaviruspandemia

Rokottaminen

Suosituksena on mahdollisimman kattava rokottautuminen .1., 2. ja 3. rokotteen ottaminen on tässä epidemiatilanteessa entistä tärkeämpää jokaisen omaksi suojaksi vakavalta koronainfektiolta.

Lue lisää: 

Koronarokotukset


LISÄTIETOA:

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronasivusto

Aluehallintovirasto - usein kysytyt kysymykset

THL -  Ajankohtaista koronaviruksesta